PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel webových stránek je GARANT FINANCE, s.r.o., IČ 27166040, DIČ CZ27166040, se sídlem Prokopova 2856/10, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 101315, na stránkách zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je GARANT FINANCE, s.r.o., IČ 27166040, DIČ CZ27166040, se sídlem Prokopova 2856/10, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 101315 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@garantfinance.cz , tel.: 608212217

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

4. Zájemcem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem o služby poskytované Správcem, (dále jen "Zájemce")

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Zájemce a které správce získal při zpracování formulářů vyplněných na www.garantfinance.cz ; nebo při jiném výkonu podnikatelské činnosti. 

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Zájemce, nezbytné pro výkon své podnikatelské činnosti;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Zájemce z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.garantfinance.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem zpracování elektronických formulářů (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zájemcem o služby poskytované správcem a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje o Zájemci, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smluvních vztahů mezi Správcem a Zájemcem.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva Zájemce

Podle podmínek stanovených v Zákoně má Zájemce právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@garantfinance.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním vyplněného formuláře na webové stránce www.garantfinance.cz potvrzuje Zájemce, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí Zájemce odesláním formuláře;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.1.2020